پرسش و پاسخ

گارانتی خود را از طریق وب سایت شرکت پیگیری کنید و دیگر نیازی به تماس های تلفنی جهت پیگیری از جانب شما نمی باشد .
بانک ملی :

شماره حساب
0200494847006

شماره کارت
6037- 9914 - 9274- 8664

بانک ملت :

شماره حساب
4184067800

شماره کارت
6104 - 3379 - 0078 - 9775

شماره حساب ها بنام آقای علی کریمی است