نفت و گاز

تامین سرویس های ارتباطی به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت در نقاط دوردست از اهدافی بود كه تا دهه های گذشته بسهولت قابل تأمین نبود. اینگونه نیازها به همراه نیازهای صنعتی جهت تأمین ارتباط در مراكز صنعتی پراكنده از قبیل تأسیسات نفتی/ گازی و خطوط انتقال، فشار مضاعفی برای یافتن راه حل های مناسب ایجاد نمودند .

با گسترش شهرها و بوجود آمدن فاصله های جغرافیایی بین مراكز سازمان ها و شركت ها و عدم رشد امكانات مخابراتی با رشد نیاز ارتباطی داخل كشور ، یافتن راه حل و جایگزین مناسب جهت پیاده سازی این ارتباط شدیدا احساس می شود كه در این زمینه سیستم های مبتنی برتكنولوژی بی سیم انتخاب مناسبی می باشد.

شركت شبکه هزاره با ارائه خدمات متنوع در این زمینه یکی از شركت های پیشرو در كشور می باشد .

  • 02 اسفند 1390
  • Admin
  • 12232
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025