اتصال شبکه به اینترنت از طریق میکروتیک

سناریو:

انتقال اینترنت به شبکه داخلی از طریق میکروتیک


توضیح:
Eth1 از میکروتیک به مودم(انترنت) و Eth2 به شبکه داخلی اتصال داده میشود

بعد از انجام اتصالات فیزیکی Interfaceهای میکروتیک از مسیر IP->Address ادرس دهی می نمایم

مرحله بعدی نوشتن Default Route میباشد
برای این کار به مسیر IP->Routes رفته و با دکمه + مسیر جدید اضافه میکنیم
Dst.address: 0.0.0.0/0 به معنی تمامی مقصدها
Gageway:192.168.10.1 مسیر خروجی را آدرس مودم مشخص میکنیمدر صورتی که مراحل را صحیح انجام داده باشیم می بایست اینترنت را در میکروتیک خود داشته باشیم

برای اینکه کاربران شبکه نیز به اینترنت دسترسی داشته باشند نیاز است آدرس آنها به ادرس قابل مسیر یابی در اینترنت تبدیل گردد(با استفاده از NAT)
برای این کار به مسیر IP->Firewall->NAT رفته و با استفاده از دکمه + یک Rule جدید با مشخصات زیر اضافه مینمایم.
Chain: Srcnat
Action: Masquerade
حالا کاربران بعد از تنظیمات آدرس خود بایستی به اینترنت دسترسی داشته باشند!


امیدواریم مفید واقع گردد .

نویسنده مقاله : منبع مقاله :
  • 06 خرداد 1394
  • 13262
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024